Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

3165 f272 420

November 25 2017

4120 6ae6 420

November 12 2017

3298 4d21 420
4557 6287 420

September 13 2017

0457 a473 420
0445 8df2 420

July 30 2017

4729 8608 420

July 27 2017

3215 befc 420
3210 d232 420

July 17 2017

0663 cc0b 420
Reposted fromklaudialucja klaudialucja
0687 e8e0 420
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
4728 58e8 420

May 27 2017

7325 0c0e 420
5025 4896 420

May 03 2017

4269 4a3b 420
Reposted byRedHeadCathsuczniksilentmaciejpleplewasnae

March 12 2017

3319 d680 420
Reposted frommoskal moskal

February 21 2017

8914 a2fc 420
8912 b740 420

Tak źle, tak głupio mi dzisiaj, jak nigdy jeszcze nie było -
wciąż jakieś "wczoraj" wspominam, które się nigdy nie wróci,
wciąż "jutra" czekam złotego, co mi się kiedyś wyśniło,
a wiem, że jutro nadejdzie i tak jak dziś mnie zasmuci...

Tak źle mi dzisiaj i smutno; - i coraz smutniej już co dzień...
czegoż i kogoż ja szukam, łażąc z rękami w kieszeni? -
ludziom zaglądam do oczu? - ot - głupi miejski przechodzeń:
szukam przyjaznych uśmiechów w złych, obojętnych spojrzeniach.

Niechże już przyjdzie ta wiosna z jałmużną kwiatów pachnących,
niechże już coś się odmieni, niech już coś się ze mną stanie!
Serce mam pełne płomieni i iskier żarkich i tlących,
i dręczę się, wciąż czekając na wielkie, wielkie kochanie.

— Władysław Broniewski
Reposted fromk-achna k-achna
7940 0e53
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl