Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2019

Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaboli boli
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. 
Reposted frompaniwer paniwer viaboli boli

February 11 2018

3165 f272 420

November 25 2017

4120 6ae6 420

November 12 2017

3298 4d21 420
4557 6287 420

September 13 2017

0457 a473 420
0445 8df2 420

July 30 2017

4729 8608 420

July 27 2017

3215 befc 420
3210 d232 420

July 17 2017

0663 cc0b 420
Reposted fromklaudialucja klaudialucja
0687 e8e0 420
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
4728 58e8 420

May 27 2017

7325 0c0e 420
5025 4896 420

May 03 2017

4269 4a3b 420
Reposted byRedHeadCathsuczniksilentmaciejpleplewasnae

March 12 2017

3319 d680 420
Reposted frommoskal moskal

February 21 2017

8914 a2fc 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl